fbpx

Regulamin

Regulamin Korzystania z Serwisu SzkolaZywienia.pl

 

DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem szkolazywienia.pl,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu,
 3. Publikacja – publikacja elektroniczna w postaci pliku komputerowego w formacie Pdf, której celem jest dystrybucja wiedzy związanej z osobistym rozwojem przedsiębiorczości i zdrowego stylu życia,
 4. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu SzkolaZywienia.pl. Rita Gębicka zamieszkała w Rychwale pod adresem: ul. Konińska 55, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie,
 5. Użytkownik – każda osoba, która odwiedza strony Serwisu,
 6. Kupujący – Użytkownik, który kupuje szkolenie za pośrednictwem Serwisu.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Paragraf 1

 1. Kupujący akceptuje Regulamin.
 2. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.
 3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Paragraf 2

Sprzedający prowadzi poprzez Serwis sprzedaż Publikacji. Sprzedający prowadzi swoją działalność na terenie Polski, co nie wyklucza możliwości nabywania Szkoleń również z obszarów innych państw.

Paragraf 3

Publikacje sprzedawane są w zautomatyzowanym trybie sprzedaży, zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronach Serwisu.

Paragraf 4

Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://szkolazywienia.pl/kontakt , pisząc bezpośrednio na adres kontakt@szkolazywienia.pl.

 

PRZEDMIOT UMOWY

Paragraf 5

 1. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest jedna lub więcej Publikacji.
 2. Publikacje stanowią pomoc dla osób, chcących zwiększyć umiejętności marketingowe lub poznać zasady zdrowego stylu życia.
 3. Publikacje są sprzedawane w formie plików komputerowych Pdf, do których dostęp kupujący otrzymuje po zakupie, w formie wiadomości e-mail z linkiem do pobrania pliku na dysk komputera.

Paragraf 6

Zastosowanie się do wskazań przedstawionych w Szkoleniu, nie gwarantuje zysków finansowych ani efektów zdrowotnych. Szkolenie ma jedynie charakter edukacyjny.

Paragraf 7

 1. Wymagania techniczne konieczne do prawidłowego korzystania ze Szkolenia określone są na stronach Serwisu.
 2. Komputer Użytkownika do prawidłowego współdziałania z Serwisem musi mieć aktywną funkcję “cookies” służącą do identyfikacji Użytkownika.

Paragraf 8

 1. Publikacja stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawo autorskie do Publikacji, w tym do każdego z jego elementów, przysługuje Sprzedającemu.

 

PROCEDURA ZAKUPU PUBLIKACJI

Paragraf 9

 1. Aby kupić Publikację, należy wypełnić formularz podany na stronie sprzedażowej Serwisu SzkolaZywienia.pl
 2. Kupujący w procedurze zakupu Szkolenia, podaje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza należy dokonać płatności przez system Dotpay lub PayPal, lub Przelewy24. Linki przekierowujące do tego systemu dostępne są ze stron Serwisu. Rzeczą Kupującego jest zapoznanie się z zasadami dokonywania płatności poprzez wskazany system płatności.
 4. Dokonując płatności w tytule płatności, należy podać dane uzyskane w procedurze zakupu Szkolenia.
 5. W chwili sfinalizowania płatności na podany adres e-mail Kupującego przesyłany jest link do pobrania Publikacji oraz informacje potwierdzające zawarcie umowy. Płatność jest dokonana, jeżeli zostanie ona zaksięgowana na koncie Sprzedającego w systemie Dotpay bądź PayPal, bądź Przelewy24.
 6. W razie nieprawidłowego wypełnienia formularza kupujący może anulować procedurę zakupu i wypełnić formularz jeszcze raz.
 7. Cena Publikacji podana jest na stronach Serwisu. Cena ta jest ceną brutto, zawierającą także podatek VAT w obowiązującej stawce.

Paragraf 10

 1. Sprzedający wystawi kupującemu fakturę VAT.
 2. W celu otrzymania faktury, Kupujący przesyła na adres Sprzedającego kontakt@szkolazywienia.pl w terminie 7 dni od dnia zakupu Publikacji, e-mail zawierający wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia, podając jednocześnie adres, na jaki faktura ma zostać wysłana. Kupujący korzysta przy tym z adresu e-mail podanego w toku procedury zakupu Publikacji.
 3. Sprzedający przesyła fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila, zgodnie z przepisami powyższymi.
 4. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Paragraf 11

Każdemu Kupującemu nabywającemu Publikacje za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu w ciągu 90 dni od daty zakupu, jeżeli Kupujący nie będzie zadowolony z zakupionych produktów, jednakże Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).

Paragraf 12

Reklamacje dotyczące Publikacji powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane osoby reklamującej, e-mail, jaki został użyty w procedurze zakupu Publikacji, dokładną nazwę Publikacji wraz z jej ceną i datą zakupu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila.

Paragraf 13

 1. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane produkty są przekazywane spółce Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska lub PayPal Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, lub firmie Przelewy24 tj. DialCom Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay lub PayPal, lub Przelewy24.
 2. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący w sposób wyraźny może zostać poproszony przez Sprzedającego o udzielenie zgody na przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych również w innym celu niż wskazany w pkt.2.
 4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać administratora danych poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych.

Paragraf 14

Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze. Przerwy nie mogą trwać dłużej niż 1% czasu w stosunku miesięcznym.

Paragraf 15

Wszystkie przedstawiane treści na stronach serwisu SzkolaZywienia.pl mają charakter informacyjny. Przedstawiane informacje nie stanowią porady o charakterze medycznym.

Mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczna porada medyczna, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia.

Porady na Serwisie nie mogą zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek procedur leczenia należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem.

Jedynie lekarz jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Użytkownik Serwisu w każdym przypadku nie powinien lekceważyć znaczenia specjalistycznej konsultacji medycznej oraz nie powinien zwlekać z jej uzyskaniem, kierując się informacjami zawartymi w Serwisie SzkolaZywienia.pl.

Twórcy Serwisu oświadczają, że nie dają gwarancji przydatności treści materiału do określonego celu lub zastosowania oraz nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody będące następstwem korzystania, lub niemożności korzystania z materiału.

Użytkownik Serwisu, kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem materiału informacyjnego działa na własną odpowiedzialność.

Przedstawiany materiał na stronach Serwisu nie stanowi także porad o charakterze inwestycyjnym. Ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako koncesjonowana, specjalistyczna porada inwestycyjna.

Podane przykłady zarobku mogą być nietypowe, a nieodpowiedzialna inwestycja wiąże się z możliwością poniesienia strat finansowych.

Podejmując decyzje inwestycyjne Użytkownik Serwisu, powinien kierować się własnym osądem.

Autorzy Serwisu SzkolaZywienia.pl dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w Serwisie informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich.

Ponadto autorzy Serwisu nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie, podczas korespondencji drogą mailową, telefoniczną itp., a także informacji zawartych we wszelkich publikacjach i reklamach.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Paragraf 16

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie bez uprzedniego informowania Użytkowników. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie i nie mają mocy wstecznej.

Copyright 2017 SzkolaZywienia.pl Rita Gębicka All Rights Reserved. Przebywając na tej stronie, akceptujesz regulamin i Politykę Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z regulaminem, proszę, opuść stronę.

Cookies używamy w celu badania skuteczności naszych działań oraz aby ulepszyć funkcjonowanie serwisu.


KONTAKT / POLITYKA PRYWATNOŚCI / REGULAMIN